زبان و ادبیات عرب- آموزش زبان عربی

ترجمه شعر عربی به فارسی

إنی خیرتک فاختاری
من فرصت انتخاب کردن را به تو دادم , پس انتخاب کن
ما بین الموت على صدری
بین مرگ در آغوش من
او فوق دفاتر اشعاری
یا مرگ بر روی دفترهایی که در آن شعرهایم را می سرودم
ا
ختاری الحب اواللا حب
انتخاب کن , زندگی همراه با عشق یا زندگی بدون عشق
فجبن الا تختاری
که عدم انتخاب تو دلیلی بر هراس تو می باشد
لا توجد منطقة وسطى
هیچ حد میانی وجود دارد
ما بین الجنة والنار
بین بهشت و آتش دوزخ


ارمی اوراقک کاملة
تمام کاغذهایت را بر زمین بکوبان
وسأرضى عن أی قراری
و من به هر تصمیمی که تو بگیری قانع خواهم بود
قولی , انفعلی , انفجری
حرفی بزن , واکنشی نشان بده , طغیان کن
لا تقفی مثل المسمار
همچون میخی که در اعماق زمین فرو رفته است نایست
لا یمکن أن ابقى ابدا
هرگز امکان ندارد که من
کالقشة تحت الأمطاری
همچون گیاهی ناچیز در زیر قطره های باران باقی بمانم
مرهقة ها أنت وخائفة
تو پریشان هستی و وجودت را ترس فرا گرفته است
وطویل جدا مشـواری
درحالیکه مسیر من بسیار طولانی می باشد
غوصی فی البحر أو ابتعدی
یا در اعماق دریا فرو برو و یا اینکه منصرف و دور شو
لا بحر من غیر دواری
هیچ دریایی بدون آشفتگی و سرگیجگی وجود ندارد
الحب مواجهة کبرى
عشق , رویا رویی عظیمی است
إبحار ضد التیاری
و همچون حرکت برخلاف جریان دریا می باشد
صیب وعذاب ودموع
سرشار از سختی و درد و رنج و اشک است
ورحیل بین الأقماری
همچون هجرتی در آسمان و در بین ستارگان است
یقتلنی جبنکِ
ترس تو در حال نابود کردن من می باشد
تتسلى من خلف ستار
هر از چند گاه , نگاه دزدانه ای از پشت پرده می اندازی
إنی لا اؤمن فی حب
من به آن عشقی ایمان ندارم که
لا یحمل نزف الثوار
که همراه با خروشیدن یاغیان نباشد
لا یضرب مثل الإعصار
و همچون طوفانی همه جا را در هم نکوبد
لا یکسر کل الأسوار
و همه چیزها را درهم نشکند
آه لو حبکِ یبلعنی مثل الإعصار
آه که ای کاش عشق تو , همچون گردبادی من را در خود فرو می برد
إنی خیرتک فاختاری
و من قدرت انتخاب را به تو دادم , پس برگزین

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 10:44  توسط محسن . آ  | 

آموزش انشا

انواع انشا
 ساده ترین نوع انشاانشای توصیفی است .دراین نوع انشادانش آموزچیزهایی راکه دراطراف خودمی بیندیامی شنودویابه طریقی ازحواس مختلف خوددرک می کندوصف وتعریف می نماید. 2-گزارش نویسی 3-انشای نقلی: این نوع انشادربیان سرگذشت انسان یاحیوان یاچیزی دیگریاست . 4-برگرداندن شعربه زبان ساده ونثرامروزی 5- انشای تخیلی: این انشامحصول ذهن وساخته وپرداخته ای افکاردانش آموزان است درحقیقت وصف وبیان صورت ذهنی است که اوبرای خودگمان کرده وغالباً اساس خارجی ندارد 6-خلاصه نویسی 7-نامه نویسی 8-خاطره نویسی 9-انشای تحقیقی یااستدلالی موضوع این نوع انشابحث وتحقیق درباره ی مسائل عقلی است ازقبیل مسائل تاریخی علمی اجتماعی وادبی و.. 10-روزنامه دیواری یک نوع انشای گروهی«روزنامه دیواری است که برای بروزاستعدادهای گوناگون دانش آموزان درنویسندگی فرصت مناسبی است . چه عواملی نبوغ فکری دانش آموزان رادرگفتارونوشتارتقویت می کند؟ 1-خانواده خانواده اولین ومهمترین بسترتقویت نبوغ فکری دانش آموزان است طرزصحبت نوع تغذیه سلامت جسمانی وروانی وآرامش خاطرخودداری ازسختیهای فشاردرخانه تشویق وتنبیه نامناسب ،همه دررفتاردانش اموزان اثرمی گذارد. 2-مدرسه: دانش آموزان درمدرسه احساس آزادی بیشتری برای بیان افکاروعقایدمی کنندبه وظایف خودآشنامی شوندودراین کانون باصفاتجربه به کسب می کنند،بادوستان خودارتباط برقرارمی کنندوبرخورداحترام آمیز،مدیرومعلم و..درنوع رفتارآنهاتأثیرمی گذارد. 3-معلم معلم بایدباایجادشرایط مناسب ومحیط مساعدبرای توسعه قوه ی کلام وپرورش مهارت نوشتاری شمابکوشد.دردرجه ی اول خودناطقی تواناباشد،درست وشیرین سخن بگویدوبنگاردوآنچه راکه می گویدعمل کند. 4-اجتماع جامعه ی اسلامی وظیفه داردکه ازطریق تماس دانش آموزان باکتابهای گوناگون علمی وادبی شعله های علم رادروجودشان فروزان کندتابافرهنگ ارزشمنداسلامی آشناشوندونقش پیامبران بزرگ رادرزنده کردن تمدن اسلامی بفهمند. 5- کتاب 6- جمع آوری اطلاعات دانش آموزان می توانندازطریق گوناگون کسب اطلاعات کنندومهارت گفتارونوشتارشان راتقویت کنند.این اطلاعات عبارتنداز: الف)آشنایی باقران وحفظ آیات وسوره های قرآن واحادیث پیامبران وامامان ب)آشنایی بارسانه های گروهی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات . 7-خوددانش آموز 8-نقش تصاویردرنبوغ گفتارونوشتار درآموزش نوین انشادیدن وبرداشت تصاویرنقش ارزشمندی درخلاقیت ذهن دانش آموزان درمهارت کلامی ونوشتاری دارد دانش بامشاهده ی دقیق تصاویرمی تواننداحساسات درونی خودرادرقالب کلمات زیباودلنشین بیان کنند.این تصاویریاقابل لمس ودیدن هستندمثل باغ، کوه، جنگل، ...یاتصاویری که درکتاب گنجانده شده است وآنهاتجسمی ازاین تصاویردرذهن خوددارند. درپایان بایدبگویم که انشادرسی است که بانبوغ وخلاقیت سروکارداردوبه تمام دروس دانش آموزان مربوط می شودونبایدازکنارآن به آسانی عبورکرد.انشاخلاقیت مهارتی است ونقس معلم درشکوفایی خلاقیت دانش آموزان بسیارارزشمنداست ان شاءالله که ساعت درس انشاراجدی بگیریم وباایجادنشاط وبازی باکلمات وداستان گویی ومأنوس کردن دانش آموزان باکتاب وکتابخوانی کلاسی پربارداشته باشیم . امیدواریم روزی فرارسدکه درهرکلاسی ودرهرمدرسه ای ودرهرخانه ای شاهدیک کتابخانه ی زیباودانش آموزان ادیب باشیم


http://araabi.persianblog.ir/post/203/
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 10:38  توسط محسن . آ  | 

ادب العباسی - ادبیات عصر عباسی

نبذة تاریخیة
حفل العصر العباسی بالأحداث الجسام من تقلبات سیاسیة وتغیرات اجتماعیة انع...... تأثیرها علی الحیاة الأدبیة عبر قرون خمسة مثلت حقبة زمنیة طویلة لحکم الدولة العباسیة ویذهب بعض الباحثین (1) إلی تقسیم العصر العباسی إلی عصور أربعة:
أولهما: یبدأ من ظهور الدولة العباسیة إلی أول عهد خلافة المتوکل (132هـ ــ 232هـ).
ثانیهما: یبدأ من عهد المتوکل إلی تولی البویهیین الفرس الحکم الفعلی (232هـ ــ 334هـ).
ثالثهما: یبدأ من حکم البویهیین حتی استیلاء السلاجقة الأتراک علی بغداد(334هـ ــ 447هـ).
رابعهما: یبدأ من قیام دولة السلاجقة إلی سقوط بغداد فی أیدی التتار (447هـ ــ 656هـ).
وهناک تقسیمات أخری لباحثین(2) عدة قسموا فیها العصر العباسی إلی عصرین اثنین هما العصر الموحد للدولة العباسیة القویة ــ ویعد العصر الذهبی الذی بلغت فیه اللغة شأوها شعراً ونثراً من (132هـ ــ 334هـ) والعصر الثانی هو عصر الدویلات الکثیرة بعد انقراط عقد الخلاقة العباسیة من (334هـ ــ 656هـ).
والمتطلع للتاریخ العباسی یجد أن الضعف بدأ یدب فی أوصالهما (323هـ ــ 358هـ) فأصبحت فارس فی ید ابن بویه والموصل ودیار بکر فی أیدی بنی حمدان وسوریا وقسم من جزیرة العرب فی ید القرامطة، والأندلس فی ید عبد الرحمن الأموی، وأفریقیا الشمالیة فی ید الفاطمیین، ولم یبق فی ید الخلیفة العباسیة (الراضی بالله) سوی بغداد وما والاها(3).
وبعد سقوط الدولة العباسیة سنة 656هـ علی ید التتار بدأ (العصر الإسلامی الوسیط) فی الظهور بقیام عصر الممالیک، فالعصر العثمانی، إلی بدایة عصر النهضة الحدیثة الذی یؤرخونه بالحملة الفرنسیة علی مصر سنة 1213هـ (4).

((نظرة عامة على الادب فی العصر العباسی))..
ازدهر الأدب العربی فی العصر العباسی فی بغداد فی نصف القرن الثامن.
بلغ العصر الذهبی للثقافة والتجارة الإسلامیة أبهى عصوره فی عهد هارون
الرشید وابنه الخلیفة المأمون. بدأ النثر یأخذ وضعه الصحیح بجانب الشعر،
ولم یخرج الأدب الماجن آنذاک عن حدود التعالیم الدینیة. لم یسهم الکتاب
العباسیین فقط فی ازدهار عهدهم ولکن أیضا ترکوا أثرهم علی النهضة
الأوروبیة.
کان أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ (776 -869) هو علامة
النثر فی ذلک الوقت، کان الجاحظ ابنا لعبد من العبید فی بغداد، تلقى
الجاحظ دراسته العریقة فی البصرة، والعراق وأصبح واحدا من أبرز
المفکرین، ومن أهم مؤلفاته کتاب الحیوان الذی یتضمن مقتطفات من
نوادر الحیوانات موضحا مزیجا فضولی من الحقیقة والخیال،
ویعد کتابه أیضا "البخلاء" هو بمثابة دراسة فطنة فی النفسیة الإنسانیة،
وکان تلک الکتاب من أحسن الکتب التی استکشفت وأوضحت
طباع الشخصیة العربیة، فی ذلک الوقت.
استحوذت أبحاث الجاحظ وکتاباته علی جزءا هائلا من الأدب العربی.
ومع النصف الثانی من القرن العاشر، ظهر شکل جدید من
الأدب یسمى بالمقامات،
تسرد تلک المقامات نوادر عابر سبیل یت......ب عیشه بذکائه
وفطنته.
قدم تلک المقامات البادی آل زمان الحمدانیة (1008 d.)،
ولکن وجد اثنین وخمسون فقط من أربعة آلاف من مقامته،
فالباقی لم یصمدوا عبر الأجیال.
ثم جاء الحریری (1122 d.) لیطور فی هذا الشکل الأدبی،
حیث استخدم الحریری نفس شکل المقامة ولکن استبدل الراوی
والبطل الذی یتصف بأنه شخص متحایل. قلت شعبیة المقامات فقط
عند ظهور اللغة العربیة الحدیثة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحیاة الفکریة والعلمیة وتأثیرها على الشعر
فی العصر العباسی انتقل مرکز الحکم من دمشق الى بغداد فی العراق، وفی هذا العصر نشطت الحیاة الفکریة العلمیة والأدبیة، وتوافرت أسباب وعوامل التقدم الحضاری، وسمی ذلک العصر بالعصر الذهبی.
استمر العباسیون ینظمون فی الأغراض الشعریة القدیمة – أی الجاهلیة والاسلامیة-، ولکن بما یتلاءم مع حیاتهم وأذواقهم، وبیئتهم وحیاتهم الجدیدة، وهناک من اعترض على بعض الأغراض القدیمة، کالوقوف على الأطلال، ورأى فیها تقوقعا وشیء لا یتلاءم مع العصر. وفی هذا العصر ظهرت أغراض جدیدة لم تکن من قبل، مثل: الغزل الفاضح، والشعر الخمری – شعر وصف الخمرة والتغنی بها – وشعر الزهد، والشعر الفلسفی وغیر ذلک وفی العصر العباسی نشطت حرکة النثر بما یتلاءم والنهضة الحضاریة واستخدم النثر فی مجالات کثیرة کالموسوعات الأدبیة، والسیاسیة والاجتماعیة والتاریخیة والعلمیة، وفی هذا العصر وضعت قواعد البلاغة. وفی الأندلس نشأ الأدب العربی وکان باتصال مستمر مع تطور الأدب العربی العباسی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشعر العباسی
تحول الشعر فی هذا العهد إلى زینة اجتماعیة ، أو وسیلة ......ب ، أو تعبیر عن واقع الحیاة وآمال الشعب وآلامه .
1-منزلة الشعر والشاعر :
#الشاعر بلبل القصور وندیم الملوک وروح الغناء .
#وهو لسان الحیاة فی شتى مظاهرها .
2-أقسام الشعر العباسی وأغراضه :
أ) الشعر الرسمی :
*هو مدح للأمراء واستدرار لأکفهم .
*هدفه ال......ب وأسلوبه دغدغة الأثرة الملکیة .
*مغالاة فی المعانی ، وتزییف فی العواطف .
*جلال القدم وتأن وتنمیق .
ب)الشعر الشعبی :
هو الذی یردد أصداء الحیاة ویمیل إلى إرضاء الناس عامة ومنهوا مایلی :
1-اللهو والغزل :
# تعدى الغزل حدود التقلید العربی وأغرق فی الفحش إلى حدود
الشذوذ المقیت .
# سهولة وابتعاد عن الصعب .
# خضوع للغناء .
2-الخمر :
- إکثار من وصف الخمر والغناء ووصف مجالسهما .
- مجاهرة بالدعوة إلى ممارسة الخمرة والغناء .
- مبالغة جرت الکثیرین إلى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدین .
3-الزهد والتصوف :
- شیوع التزهد والتوجد فی من قسم من الشعر .
- تطور شعر الزهد عن شعر الدین .
-ت طور الشعر الزهدی إلى شعر صوفی .
4-الحکمة :
- نحا الشعر الحکمی نحوا جدیدا فی العمق .
- عالج مذاهب حیاتیة مستقاة من الفلسفة والتجربة .
- أصبح فلسفة مع أبی العلاء المعری .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احصائیات حول الشعر فی العصر العباسی
بلغ متوسط عدد القصائد للشاعر الواحد 146 قصیدة ومتوسط عدد الأبیات فی القصیدة الواحدة هو 11 بیتا ومتوسط عدد الأبیات للشاعر الواحد هو 1636 بیتا .وأکبر عدد للقصائد سجل فی هذا العصر هو 2039 قصیدة لابن الرومی وثانی عدد هو 1000 قصیدة لأبی نؤاس . وأکثر الأبیات لابن الرومی وهی 30530 بیتا یلیه منصور النمری بـ 22515 بیتا . ومن أشهر شعراء هذه الحقبة هم الخلیفة هارون الرشید والخلیفة المأمون والخلیل الفراهیدی والمتنبی وغیرهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشهر شعراء العصر العباسی
هم شعراء عاشوا فی العصر العباسی واشتهروا بنظم الشعر
ومنهم من شعراء المعلقات ذاع صیتهم فی ارجاء البلاد
الاسلامیة آنذاک وقد عرفوا کأشهر من نار على علم ومنهم
: ابو فراس الحمدانی وابو نواس وابو العلاء المعری و
المتنبی وابو تمام وبشار بن برد.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(( أمیر الشعراء فی العصر العباسی))
أبو الطیب المتنبی
# تاریخه : هو أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفی الکندی الکوفی
المتنبی الشاعر الحکیم ، وخاتم ثلاثة شعراء ،
وآخر من بلغ شعره غایة الارتقاء . وهو من سلالة
عربیة جعفی بن سعد العشیرة إحدى قبائل الیمانیة
ولد بالکوفة سنة 303هـ فی محلة کندة ، ونشأ بها وأولع بتعلم
العربیة من صباه ، وکان أبوه سقاء فخرج به إلى الشام .
ورأى أبو الطیب أن استتمام علمه باللغة والشعر لا یکون إلا بالمعیشة
فی البادیة ، فخرج إلى بادیة بنی کلب فأقام بینهم مدة ینشدهم
من شعره ویأخذ عنهم اللغة فعظم شأنه بینهم . وکانت الأعراب
الضاربون بمشارف الشام شدیدی الشغب على ولاتها فوشى بعضهم إلى لؤلؤة
أمیر حمص من قبل الإخشیدیة بأن أبا الطیب ادعى النبوة فی بنی کلب ،
وتبعه منهم خلق کثیر ، ویخشى على ملک الشام منه . فخرج لؤلؤة إلى
بنی کلب وحاربهم وقبض على المتنبی وسجنه طویلا ، ثم استتابه وأطلقه .
فخرج من السجن وقد لصق به اسم المتنبی مع کراهته له . ثم ت......ب بالشعر
مدة انتهت بلحاقه بسیف الدولة بن حمدان فمدحه بما خلد اسمه أبد الدهر .
وتعلم منه الفروسیة وحضر معه وقائعه العظیمة مع الروم حتى عد من أبطال
القتال رجاء أن یکون صاحب دولة . ثم قصد کافور الإخشیدی أمیر مصر
ومدحه ووعده کافور أن یقلده إمارة أو ولایة ، ولکنه لما رأى تغالیه
فی شعره وفخره بنفسه عدل أن یولیه . وعاتبهم بعضهم فی ذلک ،
فقال : یا قوم ، من ادعى النبوة بعد محمد ( صلى الله علیه وسلم )
أما یدعی المملکة بعد کافور ، فحسبکم فعاتبه أبو الطیب واستأذن
فی الخروج من مصر فأبى . فتغفله فی لیلة عید النحر ،
وخرج منها یرید الکوفة ومنها قصد عضد الدولة بنی بویه
بفارس مارا ببغداد ، فمدحه ومدح وزیره ابن العمید
فأجزل صلته وعاد إلى بغداد . وخرج إلى الکوفة فخرج علیه
أعراب بنی ضبة وفیهم فاتک بن أبی جهل ، وکان المتنبی
قد هجاه هجاء مقذعا فقاتله قتالا شدیدا حتى قتل المتنبی
وابنه وغلامه سنة 354هـ .
شعره : لا خلاف عند أهل الأدب فی أنه لم ینبغ بعد المتنبی
فی الشعر من بلغ شأوه أو داناه . والمعری على بعد غوره
وفرط ذکائه وتوقد خاطره وشدة تعمقه فی المعانی والتصورات
الفلسفیة یعترف بأبی الطیب ویقدمه على نفسه وغیره . ومن قوله :
إذا رأیت نیوب اللیث بارزة فلا تظنّن أن اللیث یبتسم
ومن قوله أیضا :
ذو العقل یشقى فی النعیم بعقله وأخو الجهالة فی الشقاوة ینعم
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۸۸ساعت 10:36  توسط محسن . آ  | 

معلقات سبعه
http://www.kotobarabia.com/FreeBooks.aspx
کتابهای عربی
http://www.languageguide.org/arabic/
راهنمای عربی
http://www.languageguide.org/im/colors/ar/
رنگها به عربی
http://www.languageguide.org/im/num/ar/
شمارش اعداد به عربی
http://www.languageguide.org/im/dining/ar/
وسایل آشپزخانه به عربی
http://www.languageguide.org/im/city/ar/
مشخصات شهر به عربی
http://arabian.blogfa.com/cat-1.aspx
آموزش زبان عربی
http://arabian.blogfa.com/cat-2.aspx
داستان عربی
http://arabian.blogfa.com/cat-5.aspx
صرف فعل
http://arabian.blogfa.com/cat-6.aspx
سایت عربی
http://arabian.blogfa.com/cat-7.aspx
شاعر و نویسنده عرب
http://arabian.blogfa.com/cat-8.aspx
سوالات عربی
http://www.dabirkhaneharabi.com/tadris.php
دبیر خانه راهبری عربی کشور
http://www.1dabirestan.blogfa.com/
آموزش دروس اول دبیرستان
http://zabanaarabi.blogfa.com/
بانک سوال عربی دبیرستان
http://www.kd1edu.org/arabic%20group/bank%20soal/bank%20soal%20asli.htm
بانک سوال عربی اول دبیرستان
http://www.almeshkat.net/books/list.php?cat=16
کتاب جهت دبیران والا مقام عربی
http://www.schoolarabia.net/arabic/index_1.htm
دروس فی الصرف و النحو
http://www.ibnontha.jeeran.com/
عجائب من اللغة العربیة
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/favorites.htm
سایت های زبان و ادبیات عرب
http://www.raddadi.com/
راهنمای سایت های عربی
http://www.iranschools.com/finalExam/One.htm
سوالات اول دبیرستان
http://khedu.ir/
آموزش و پرورش خراسان رضوی
http://www.iranschools.com/finalExam/
بانک سوال
http://www.chap.sch.ir/
پایگاه کتابهای درسی
http://www.schoolnet.ir/~tehrani/tehrani/groups/?gid=5&page=wlog
دبیرستان زهره تهران
http://www.voiceofarabic.com/
شبکه الصوت العربی
http://www.arabicstory.net/
القصة العربیة
http://elearning.roshd.ir/
سایت آموزشی رشد
http://aliha132002.persianblog.com/
گروه ادبیات عرب قم
http://www.languageguide.org/arabic/
اشیاء به عربی
http://www.sdmdaee.blogfa.com/
عربی سوم
http://www.al-shia.com/html/ara/
سایت الشیعة بالعربیة
http://www.syriatoday.ca/Arab-poet-5.htm
یادگیری زبان عربی
http://diwan.arabwriters.net/pafiledb.php?action=category&id=1
شعراء العرب
http://www.arabwriters.net/index.php
کتاب عربی
http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/quran/index.htm
کتابخانه قرآنی
http://althqlin.net/sounds/showmaq-106-0.html
صحیفه سجادیه با صوت
http://www.tehranedu.com/subparts/gam84/default.asp?pgurl=arabic.asp
گروه آموزشی عربی تهران
http://itf.org.ir/Arabic/Alhuda/alhuda.htm
مجله الهدی
http://itf.org.ir/Arabic/Altahirah/altahirah.htm
مجله الطاهره
http://www.tehranedu.com/links/
سایت های مفید آموزشی
http://www.jehat.com/Jehaat/Pr/Poets/
شعرای عرب به فارسی
http://www.kotobarabia.com/Publishers.aspx
درخواست کتاب عربی
http://1111111111111.persianblog.com/
کتابخانه صوتی
http://aviny.com/Voice/doa_ziarat/doa_01.aspx
دعا و زیارات صوتی
http://www.ahoee.blogfa.com/post-80.aspx
سوال عربی1و2و3
http://www.arabicacademy/
فرهنگستان الأزهر
http://www.schoolnet.ir/~tehrani/tehrani/groups/?gid=5&page=wlog
قواعد عربی 1
http://www.arabi1.mihanblog.com/
عربی1
http://www.dovomdabirestan.blogfa.com/
نمونه سوال 2و3
http://alishatri1.blogfa.com/post-22.aspx
عربی دبیرستان
http://www.anhaar.com/nuke/index.php
مجله انهار
http://akbar-salmanpanah.blogfa.com/
آموزش زبان عربی
www.q8y2b.com 
www.q8y2b.com
http://www.iaal.ir/
انجمن ایرانی ادبیات عرب
http://www.iranianvisitcard.com/
نیازمندی رایگان
http://ansari2.khschool.ir
1-مدرسه انصاری خراسان رضوی
http://www.mahdavischool.org
2-مدرسه مهدوی تهران
http://medu.ir/IranEduThms/medu/www.cg2.tabaar.com
3-امام حسین(ع( خراسان رضوی
http://jey-shayestegan.isfschools.net
4-شایستگان اصفهان
http://jey-sajadyeh.isfschools.net
5-سجادیه اصفهان
http://ghofli.khschool.ir
6-شاهد،خاندان قفلی خراسان رضوی
http://arak.schoolnet.ir/shahed2
7-شاهد،امام خمینی مرکزی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 9:29  توسط محسن . آ  | 

آموزش تلفظ لغات عربی

آموزش تلفظ لغات عربی با ReadWrite Arabic v1.2.941

ارسال شده توسط Iranget Group در ۰۱ دی ۱۳۸۷ – ساعت 10:46 ب.ظ

iranget.com

برنامه ای جالب جهت آموزش تلفظ صحیح لغات عربی

این برنامه با متد مقایسه صوت کار میکند و به شما در تلفظ صحیح حروف و کلمات عربی کمک خواهد کرد.

حجم برنامه : 2.7 مگابایت

»» دانلود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۸ساعت 9:28  توسط محسن . آ  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر